Bank Spółdzielczy w Sochaczewie poszukuje pracownika na stanowisko:

Bankomaty Banku Spółdzielczego w Sochaczewie
Inspektor w Zespole Finansowo - Księgowym

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego ekonomicznego,
 • doświadczenia w pracy w księgowości bankowej,
 • znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office, a w szczególności MS Excel,
 • odpowiedzialności, samodzielności, obowiązkowości, terminowości, zaangażowania w wykonywaną pracę

Do obowiązków osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • zakładanie kont syntetycznych i analitycznych;
 • aktualizacja planu kont;
 • parametryzacja kont dotyczących rachunków bankowych prowadzonych w złotych i w walutach obcych oraz ustawianie definicji księgowych w.w. rachunków w systemie finansowo-księgowym;
 • wykonywanie czynności związanych z zakończeniem miesiąca, kwartału, roku w systemie finansowo-księgowym;
 • definiowanie akcji w scenariuszach: spłata kredytów, obsługa rat zaległych, rozliczanie prowizji w czasie, pobieranie prowizji, należność odsetkowa, kapitalizacja odsetek, naliczanie rezerwy celowej;
 • ewidencja klasyfikacji ekspozycji kredytowych w systemie finansowo-księgowym, tworzenie i rozwiązywanie rezerw oraz odpisów aktualizujących.

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji, przyjazne środowisko pracy, dobre warunki socjalne, Pracowniczy Program Emerytalny, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, nagrody jubileuszowe i odprawy rentowe/emerytalne na korzystnych warunkach.


Osoby spełniające powyższe wymagania, zainteresowane pracą prosimy o dostarczenie CV i listu motywacyjnego osobiście lub przesłanie na adres:

centrala@bssochaczew.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
ul. Władysława Reymonta 18, 96-500 Sochaczew

w terminie do dnia 15 lipca 2018 roku.


Na składanych ofertach prosimy o załączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sochaczewie z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Władysława Reymonta 18 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym zamieszczonym w ogłoszeniu o pracę na stronie internetowej Bsnku Spółdzielczego w Sochaczewie w odsyłaczu Oferta Pracy.


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Organizacyjno – Administracyjnym pod nr telefonu 48/ 862 28 88 wew. 18. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Obowiązek Informacyjny


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)), dalej zwanym „RODO”, informuję, iż:


 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowy jest Bank Spółdzielczy w Sochaczewie (ul. Władysława Reymonta 18, 96-500 Sochaczew).
 2. Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie jest pracownik dostępny pod adresem: iod@bssochaczew.pl.
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. Dane te obejmują Pana/Pani imię (imiona) i nazwisko; imiona Pana/Pani rodziców; Pana/Pani datę urodzenia; Pana/Pani miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); Pana/Pani wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 4. Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione w punkcie 2 powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne, a Pani/Pana decyzja w tym zakresie nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 5. Danych pozyskanych w procesie rekrutacji nie będziemy przekazywać podmiotom trzecim bez Pani / Pana zgody, chyba że zezwalają na to przepisy prawa.
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko tj. nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.
 7. Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od Banku sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO, ustawy – Kodeks pracy oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
 8. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani / Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowania decyzji przez Bank, w tym profilowaniu.
 10. Przysługuje Pani / Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.

Administrator - Bank Spółdzielczy w SochaczewieRODO

O nas

Aktualne promocje

Oferta Banku

Kontakt z doradcą

Kontakty

Logowanie

Misja Banku Klienci Indywidualni Infolinia - Karty Płatnicze Polityka Prywatności
Władze Banku Przedsiębiorcy BS Sochaczew
Historia Rolnicy
BFG
Pliki do pobrania

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

Projekt, kod, wykonanie: Mariusz Wiśniewski. Witryna jest własnością Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. Prawa autorskie zastrzeżone © 2011-2018.

Strona internetowa zgodna ze standardem W3C XHTML 1.1