RODO


RODO

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie na terenie Unii Europejskiej od dnia 25 maja 2018 roku.


RODO to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych to jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Skąd Bank ma moje dane osobowe?


Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.


2. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?


Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.


3. Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe?


Bank przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji. Prowadzimy również działalność informacyjną o naszych usługach i produktach.


4. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?


Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami na przetwarzanie danych dla celów marketingowych.


5. Kto jest administratorem moich danych osobowych?


Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Sochaczewie. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Bankiem we wszystkich placówkach sprzedażowych Banku lub bezpośrednio z Inspektorem ochrony danych.


6. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?


Z Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@bssochaczew.pl lub telefonicznie pod numerem (46) 862-28-88.


7. W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe?


Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu:


8. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?


Bank przetwarza dane związane z:


9. Kto jest odbiorcą moich danych?


Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:


10. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?


W najbliższej przyszłości Bank nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


11. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Bank?


Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi, niżej wymienionymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.),
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395),
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1572 ze zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1049 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (tj. z 2013 r., poz. 329 ze zm.).


W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.


12. Jakie uprawnienia mi przysługują?


W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:


13. Do kogo mogę wnieść skargę?


W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


14. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?


Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie służyło na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług lepiej dopasowanych do Państwa potrzeb i preferencji, jednak Państwa decyzje wiążące o skorzystaniu lub nie z oferty Banku nie będą zautomatyzowane.ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) Banku jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw Klienta wynikających z RODO, a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:


Klient może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 roku.


1. Bank rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Banku lub osobę działającą w jego imieniu:


2. Klient może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku, w zakładce dedykowanej RODO: www.bssochaczew.pl/rodo lub w każdej placówce sprzedaż Banku. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

3. Placówka sprzedażowa Banku realizuje wniosek Klienta w zakresie obowiązku informacyjnego (udziela informacji Klientowi), prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych). W przypadku pozostałych praw Klienta, obsługę wniosku realizują wyznaczeni pracownicy Centrali Banku.

4. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żądania Klienta.

5. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank. Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej Banku.

6. W imieniu Banku Inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

7. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków Klienta jest większa niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, Bank może pobrać opłatę równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi.

8. W przypadku, gdy Klient składa wniosek w charakterze ubezpieczonego / ubezpieczającego / uprawnionego / uposażonego w umowie ubezpieczenia, zawartej za pośrednictwem Banku z zakładem ubezpieczeń z nim współpracującym (dotyczy realizacji praw Klienta, którego dane zostały powierzone do przetwarzania Bankowi przez zakład ubezpieczeń będący ich administratorem), Bank informuje zakład ubezpieczeń o złożonym żądaniu realizacji praw Klienta w zakresie danych osobowych, przekazując zakładowi ubezpieczeń wniosek w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez Klienta. Odpowiedź na wniosek Klienta jest w tym przypadku udzielana bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń lub przez Bank w terminie i w sposób uprzednio uzgodniony z zakładem ubezpieczeń.

9. Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

10. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem placówki sprzedażowej lub Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@bssochaczew.pl


Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Sochaczewie. Na bieżąco informujemy i będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.Administrator - Bank Spółdzielczy w SochaczewieDo pobraniaRODO

O nas

Aktualne promocje

Oferta Banku

Kontakt z doradcą

Kontakty

Logowanie

Misja Banku Klienci Indywidualni Infolinia - Karty Płatnicze Polityka Prywatności
Władze Banku Przedsiębiorcy BS Sochaczew
Historia Rolnicy
BFG
Pliki do pobrania

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

Projekt, kod, wykonanie: Mariusz Wiśniewski. Witryna jest własnością Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. Prawa autorskie zastrzeżone © 2011-2017.

Strona internetowa zgodna ze standardem W3C XHTML 1.1