Zebranie Przedstawicieli

Bankomaty Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Sochaczewie zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2018 r. o godz. 11:00 w sali Preludium Hotelu „CHOPIN” w Sochaczewie przy ul. Traugutta 21 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie.


Przewiduje się następujący porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego Zebrania.
2. Wybór Prezydium Zebrania, przyjęcie regulaminu i porządku obrad
3. Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Wnioskowej.
4. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 09.06.2017 r.
5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie z działalności Banku w 2017 r.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2017 r. zawierającego Sprawozdanie Komitetu Audytu.
7. Przedstawienie wyników oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2017 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą.
8. Przedstawienie Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2017 r.
9. Przedstawienie Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2017 r.
10. Przedstawienie projektu kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej BS w Sochaczewie w 2018 r.
11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, wnioskami oraz projektem kierunków rozwoju Banku.
12. Przedstawienie przez Komisję Wnioskową wniosków skierowanych do Zebrania Przedstawicieli przez Zebrania Grup Członkowskich.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2017 r.,
 • zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2017 r.,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2017 rok:
  • p. Kazimierzowi Majewskiemu – Prezesowi Zarządu,
  • p. Annie Lange – Wiceprezesowi Zarządu,
  • p. Marii Grzelak – Wiceprezesowi Zarządu,
  • p. Arturowi Jaworskiemu – Wiceprezesowi Zarządu,
 • zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2017 r.,
 • przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie w 2018 r.,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r.,
 • podziału nadwyżki bilansowej za lata ubiegłe,
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
 • oceny polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie za 2017 rok,
 • przyjęcia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie,
 • przyjęcia Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie,
 • wprowadzenia zmian w Polityce doboru i oceny odpowiedniości członków organów Banku i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie,
 • przyjęcia do stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wyłączonych uchwałą Nr 101/2014 Zarządu Banku z 17.12.2014 r.
 • realizacji wniosku Zebrania Grupy Członkowskiej dotyczącego likwidacji Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Banku,
 • realizacji wniosków Zebrań Grup Członkowskich dotyczących zmniejszenia ilości członków Rady Nadzorczej Banku,
 • ustalenia wysokości i sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie.

14. Przedstawienie warunków odpowiedniości i niezależności kandydatów na członków Rady Nadzorczej BS w Sochaczewie.
15. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej BS w Sochaczewie. Wybór Komisji Wyborczej.
16. Dokonanie oceny kwalifikacji i niezależności kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku przez Komisję Wyborczą poprzez weryfikację złożonych oświadczeń i przedstawienie protokołu z oceny.
17. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Banku. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej.
18. Wolne wnioski.
19. Przedstawienie i zatwierdzenie wniosków zgłoszonych przez Komisję Wnioskową.
20. Zamknięcie obrad.


W przypadku braku kworum, tj. obecności mniej niż 50% uprawnionych do głosowania niniejsze zawiadomienie należy traktować jako zawiadomienie o drugim terminie Zebrania Przedstawicieli, zwołanym na dzień 22 czerwca 2018 r. o godzinie 11:30 Zebranie zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.RODO

O nas

Aktualne promocje

Oferta Banku

Kontakt z doradcą

Kontakty

Logowanie

Misja Banku Klienci Indywidualni Infolinia - Karty Płatnicze Polityka Prywatności
Władze Banku Przedsiębiorcy BS Sochaczew
Historia Rolnicy
Archiwum BFG
Pliki do pobrania

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

Projekt, kod, wykonanie: Mariusz Wiśniewski. Witryna jest własnością Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. Prawa autorskie zastrzeżone © 2011-2018.

Strona internetowa zgodna ze standardem W3C XHTML 1.1