• 06 czerwca 2024
 • 16:25

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Sochaczewie zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2024  r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Hotelu CHOPIN w Sochaczewie przy ul. Traugutta 21 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

Proponuje się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i wybór Przewodniczącego Zebrania.
 2. Wybór Sekretarza Zebrania, przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 14.06.2023 r.
 4. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji ds. odpowiedniości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki w zakresie powoływania i odwoływania oraz oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie.
 6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wraz z  informacją z wykonania uchwał i wniosków Zebrania Przedstawicieli z 2023 r.
 7. Przedstawienie składów Komisji po ukonstytuowaniu oraz protokołu Komisji Mandatowej z ustalenia frekwencji.
 8. Przedstawienie:
  1. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2023 r., z uwzględnieniem wyników oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego i ładu wewnętrznego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie,
  2. Raportu z samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie oraz skuteczności jej działania w 2023 roku,
  3. Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2023 r.,
  4. Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2023 r.,
  5. projektu Kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej BS w Sochaczewie w 2024 r.,
  6. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zezwolenia na zmiany w Statucie Banku Spółdzielczego w Sochaczewie oraz omówienie projektu zmian Statutu.
 9. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków wniosków skierowanych do Zebrania Przedstawicieli przez  Zebrania Grup Członkowskich.
 10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, wnioskami oraz projektem kierunków rozwoju Banku.
 11.  Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2023 r.,
  2. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
  3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2023 rok:
   • p. Kazimierzowi Majewskiemu – Prezesowi Zarządu,
   • p. Arturowi Jaworskiemu – Wiceprezesowi Zarządu,
   • p. Magdalenie Bolimowskiej – Wiceprezes Zarządu,
   • p. Katarzynie Zarzyckiej  – Wiceprezes Zarządu.
  4. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie za 2023 r.,
  5. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie oraz skuteczności jej działania za 2023 rok,
  6. zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Sochaczewie,
  7. przyjęcia Kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie w 2024 r.,
  8. podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r.,
  9. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
  10. oceny polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie za 2023 rok,
 12. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości rekomendacji w zakresie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
 14. Rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.
 15. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku kworum, tj. obecności mniej niż 50% uprawnionych do głosowania niniejsze zawiadomienie należy traktować jako zawiadomienie o drugim terminie Zebrania Przedstawicieli, zwołanym na dzień 20 czerwca 2024 r. o godzinie 10:30.

Zebranie zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Ponadto zawiadamiamy, że z dniem 5 czerwca 2024 r. w Centrali Banku Spółdzielczego w Sochaczewie, ul. Władysława Reymonta 18, w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym zostały wyłożone do wglądu następujące dokumenty:

 • Sprawozdanie z działalności Banku za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
 • Sprawozdanie finansowe Banku za 2023 r.,
 • Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków podjętych przez Zebranie Przedstawicieli
  w dniu 14.06.2023 r.,
 • regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej,
 • projekty uchwał jakie mają być podjęte przez Zebranie Przedstawicieli,
 • protokół z Zebrania Przedstawicieli z dnia 14.06.2023 r.

  Lokalizacja