Przedsiębiorcy - Lokaty

Terminowa lokata w złotych

Posiadaczami lokat terminowych mogą być:


  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność do czynności prawnych,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą,
  • znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów, o ile posiadają one status rezydenta.

Lokaty mogą być otwierane we wszystkich jednostkach Banku. Po upływie zadeklarowanego okresu, lokaty wraz z naliczonymi odsetkami są automatycznie odnawiane na kolejny okres, chyba że Klient złoży inną dyspozycję.


Minimalny wkład wynosi 500,00 PLN bez względu na okres lokowania środków.


System gwarantowania depozytów


Depozyty imienne, zarówno złotowe jak i walutowe, są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


Sposób naliczania odsetek


Odsetki od lokat terminowych podlegają kapitalizacji po zakończeniu okresu umownego. W celu obliczania odsetek przyjmuje się założenie, że rok ma 365 dni, a każdy miesiąc rzeczywistą liczbę dni. W okresie przechowywania środków pieniężnych na lokacie Bank:


  • nie przyjmuje wpłat uzupełniających,
  • nie dokonuje częściowych wypłat z wyjątkiem wypłaty ostatnio naliczonych odsetek.

RODO

O nas

Aktualne promocje

Oferta Banku

Kontakt z doradcą

Kontakty

Logowanie

Misja Banku Klienci Indywidualni Infolinia - Karty Płatnicze PSD2 Developer
Władze Banku Przedsiębiorcy BS Sochaczew Polityka Prywatności
Historia Rolnicy
Archiwum BFG
Pliki do pobrania

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

Projekt, kod, wykonanie: Mariusz Wiśniewski. Witryna jest własnością Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. Prawa autorskie zastrzeżone © 2011-2019.

Strona internetowa zgodna ze standardem W3C XHTML 1.1