Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Sochaczewie poszukuje osoby na stanowisko:

Bankomaty Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

Wiceprezesa Zarządu nadzorującego Pion Sprzedaży


Opis stanowiska:

 • Udział w pracach Zarządu Banku,
 • Opracowywanie wewnętrznych regulacji i procedur w zakresie działalności sprzedażowej Banku,
 • Nadzór nad przygotowywaniem projektów nowych produktów i usług bankowych, zasad ich promocji i reklamy,
 • Nadzór nad tworzeniem standardów obsługi klientów,
 • Organizacja pracy i nadzór nad realizacją polityki kredytowej i zadań sprzedażowych przez wszystkie jednostki sprzedażowe Banku,
 • Uczestniczenie w negocjacjach z klientami przy ustalaniu szczegółowych warunków umownych w zakresie działalności bankowej,
 • Zapewnienie właściwej obsady kadrowej i ciągłości kadr o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach w nadzorowanym obszarze,
 • Uczestniczenie w tworzeniu rocznych planów finansowych Banku oraz długoterminowych strategii działania.

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w bankowości,
 • Znajomość funkcjonowania rynku finansowego,
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej oraz podległego zespołu,
 • Konsekwencja w dążeniu do celu, orientacja na wynik,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i negocjacyjne,
 • Samodzielność i dojrzałość biznesowa,
 • Wysoka kultura osobista oraz doskonała organizacja pracy,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji,
 • Przyjazne środowisko pracy, dobre warunki socjalne, Pracowniczy Program Emerytalny, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, nagrody jubileuszowe i odprawy rentowe/emerytalne na korzystnych warunkach.

Osoby spełniające powyższe wymagania, zainteresowane ww. stanowiskiem prosimy o złożenie oferty osobiście w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Sochaczewie przy ul. Władysława Reymonta 18 lub listownie na adres:
Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
ul. Władysława Reymonta 18
96-500 Sochaczew


Oferta powinna być spakowana w 2 koperty: koperta zewnętrzna powinna być opatrzona adresem Banku, a koperta wewnętrzna opisem „Oferta na stanowisko Wiceprezesa Zarządu nadzorującego Pion Sprzedaży w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie”.


Oferta powinna zawierać:

 1. list motywacyjny określający wizję strategii działania Zarządu Banku,
 2. CV ze wskazaniem dotychczasowych miejsc pracy oraz wskazaniem głównych osiągnięć zawodowych,
 3. oświadczenie o posiadaniu wykształcenia wyższego, doświadczenia zawodowego oraz umiejętności niezbędnych do realizacji celów i zadań określonych w ogłoszeniu rekrutacyjnym,
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i znajomości języka polskiego,
 5. oświadczenie o niekaralności w rozumieniu przepisów prawa karnego,
 6. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie, że kandydat nie spowodował udokumentowanych strat w miejscu pracy albo w związku z pełnieniem funkcji członka organu osoby prawnej,
 8. oświadczenie, że na każde żądanie Banku kandydat jest obowiązany przedłożyć w terminie wskazanym dokumenty potwierdzające oświadczenia zawarte w ofercie,
 9. klauzulę:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sochaczewie z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Władysława Reymonta 18 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym zamieszczonym w ogłoszeniu o pracę na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie w odsyłaczu Oferta Pracy.”


Termin składania ofert mija w dniu 22 sierpnia 2018 roku.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Organizacyjno – Administracyjnym pod nr telefonu
46 862 28 88 wew. 18. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Obowiązek Informacyjny

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)), dalej zwanym „RODO”, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowy jest Bank Spółdzielczy w Sochaczewie z/s 96-500 Sochaczew, ul. Władysława Reymonta 18, zwany dalej Bankiem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie jest pracownik dostępny pod adresem: iod@bssochaczew.pl
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. Dane te obejmują Pana/Pani imię (imiona) i nazwisko; Pana/Pani datę urodzenia; Pana/Pani miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); Pana/Pani wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 4. Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione w punkcie 2 powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Bank. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne, a Pani/Pana decyzja w tym zakresie nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 5. Danych pozyskanych w procesie rekrutacji Bank nie będzie przekazywać podmiotom trzecim bez Pani / Pana zgody, chyba że zezwalają na to przepisy prawa.
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko tj. nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.
 7. Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od Banku sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO, ustawy – Kodeks pracy oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
 8. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani / Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Bank, w tym profilowaniu.
 10. Przysługuje Pani / Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.

Administrator - Bank Spółdzielczy w SochaczewieRODO

O nas

Aktualne promocje

Oferta Banku

Kontakt z doradcą

Kontakty

Logowanie

Misja Banku Klienci Indywidualni Infolinia - Karty Płatnicze Polityka Prywatności
Władze Banku Przedsiębiorcy BS Sochaczew
Historia Rolnicy
BFG
Pliki do pobrania

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

Projekt, kod, wykonanie: Mariusz Wiśniewski. Witryna jest własnością Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. Prawa autorskie zastrzeżone © 2011-2018.

Strona internetowa zgodna ze standardem W3C XHTML 1.1