• 12 listopada 2020
  • 11:23

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

Dnia 20 sierpnia 2020 r. w hotelu Chopin w Sochaczewie odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. W Zebraniu Przedstawicieli uczestniczyli Delegaci, Rada Nadzorcza, Zarząd Banku. Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu Przemysław Gabrusewicz i Prezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS Sławomir Czopur ze względu na brak możliwości pogodzenia udziału w spotkaniu z obowiązkami służbowymi przesłali do Banku listy, w których wyrazili słowa uznania dla organów Banku Spółdzielczego w Sochaczewie za zaangażowanie włożone w rozwój i umacnianie sektora bankowości spółdzielczej na rynku usług finansowych.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej ? Lucyna Rozdżestwieńska, witając Zarząd, Radę Nadzorczą i przybyłych Delegatów. Zebraniu przewodniczył Ryszard Kuracki.

Zgromadzonym zostały zaprezentowane:

1. Sprawozdanie Zarządu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie z działalności Banku w 2019 r.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku zawierające Sprawozdanie Komitetu Audytu za 2019 r.
3. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2019 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą.
4. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2019 r.
5. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
6. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej BS w Sochaczewie w 2020 r.
7. Wnioski z przeprowadzonej w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie lustracji pełnej za okres od 1.10.2016 r. do 30.09.2019 r. , której dokonał Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu.

Podczas Zebrania Przedstawicieli zatwierdzono sprawozdanie finansowe Banku za 2019 r. oraz Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku w 2019 r., udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku, podzielono wypracowaną w ubiegłym roku nadwyżkę bilansową oraz ustalono najwyższą sumę zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć. Podjęto także uchwałę dotyczącą polityki dokonywania odpowiedniości i niezależności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie oraz dokonano i podjęto uchwały w sprawie oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej i kolegialnej oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie.

Istotnym zadaniem Zebrania Przedstawicieli było również dostosowanie składu Rady Nadzorczej do zapisów Statutu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie, w wyniku czego odwołano dotychczasową 12-osobową Radę Nadzorczą i wybrano nową ośmioosobową Radę Nadzorczą na uzupełnienie kadencji 2018-2022, w składzie: Hanna Bargieł, Andrzej Brzozowski, Wanda Dobrzyńska, Krystyna Felczak, Janusz Kubiak, Ryszard Kuracki, Lucyna Rozdżestwieńska, Teresa Sokołowska.

Zebranie Przedstawicieli toczyło się według zaplanowanego porządku obrad. Wszystkie zaproponowane przez Zarząd Banku uchwały zostały przyjęte przez Delegatów.

    Lokalizacja