Rachunki specjalne


Nasz Bank prowadzi specjalny rodzaj rachunków oszczędnościowych dla Rad Rodziców oraz PKZP


Czym jest Rachunek PKZP

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie prowadzi szczególne rodzaje rachunków dla Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych

PKZP jest szczególnym rodzajem organizacji pracowniczej, której zadaniem jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek długo- i krótkoterminowych oraz zapomóg – w miarę posiadania środków – na zasadach określonych w statucie.

 


Czym jest Rachunek Rady Rodziców

Rachunki Rad Rodziców otwieramy na wniosek uprawnionych osób posiadających pisemne upoważnienie w tym zakresie udzielone przez Radę Rodziców. Rada Rodziców na rachunku oszczędnościowym  może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

    Lokalizacja