Jak chronimy Twoje dane

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie na terenie Unii Europejskiej od dnia 25 maja 2018 roku.
RODO to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych to jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Skąd Bank ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

2. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

3. Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe?

Bank przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji. Prowadzimy również działalność informacyjną o naszych usługach i produktach.

4. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami na przetwarzanie danych dla celów marketingowych.

5. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Sochaczewie. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Bankiem we wszystkich placówkach sprzedażowych Banku lub bezpośrednio z Inspektorem ochrony danych.

6. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Z Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@bssochaczew.pl lub telefonicznie pod numerem (46) 862-28-88.

7. W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu:

1) podjęcia działań przed zawarciem oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,

2) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością bankową, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego,

3) gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

4) wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego w Banku,

5) w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

8. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?

Bank przetwarza dane związane z:

1) identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta,

2) dane transakcyjne,

3) dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostających na utrzymaniu i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

4) dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług bankowych,

5) dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej.

9. Kto jest odbiorcą moich danych?

Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

1) Biuro Informacji Kredytowej S.A.,

2) Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,

3) Związek Banków Polskich,

4) Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,

5) Komisja Nadzoru Finansowego,

6) biura informacji gospodarczej,

7) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., w którym Bank Spółdzielczy w Sochaczewie jest zrzeszony,

8) banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,

9) podmioty, którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

10. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

W najbliższej przyszłości Bank nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

11. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Bank?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi, niżej wymienionymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.),
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395),
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1572 ze zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1049 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (tj. z 2013 r., poz. 329 ze zm.).

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

12. Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),

2) do sprostowania danych (art. 16. RODO),

3) do usunięcia danych (art. 17 RODO),

4) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

5) do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

6) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

7) do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

13. Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie służyło na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług lepiej dopasowanych do Państwa potrzeb i preferencji, jednak Państwa decyzje wiążące o skorzystaniu lub nie z oferty Banku nie będą zautomatyzowane.

Administrator danych osobowych

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
ul. Władysława Reymonta 18
96-500 Sochaczew

Adres email: centrala@bssochczew.pl
Tel. (46) 862 28 88

Inspektor Ochrony Danych – Wojciech Iwanow
Adres email: iod@bssochaczew.pl
Tel. (46) 862 28 88

 

Pliki do pobrania
 • Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie
  danych osobowych
  Pobierz
 • Wniosek
  Pobierz
 • Obowiązek informacyjny
  Pobierz
 • Oświadczenie klienta o wyrażeniu zgody na przeniesienie danych
  do innego administratora
  Pobierz

  Lokalizacja