Jak chronimy Twoje dane

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest:

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie  z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Władysława Reymonta 18, 96-500 Sochaczew

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Inspektorem Ochrony Danych jest  Wojciech Iwanow – z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem
e -mail:
iod@bssochaczew.pl. lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

 • przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Administratora lub usługę świadczoną przez Administratora i podmiotów współpracujących z Administratorem na podstawie art. 6 ust 1 lit.b lub lit f RODO,
 • zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO,
 • realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO,
 • zarządzania przez Administratora ryzykiem, w tym oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b–c RODO,
 • rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f RODO,
 • realizacji przez Administratora czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa) na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,
 • marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Administratora lub usług świadczonych przez Administratora w tym w imieniu i na rzecz podmiotów współpracujących z Administratorem, zależnie od rodzaju działań marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, a także lit. a RODO;
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Administratora, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów Administratora oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • realizacji wymogów nałożonych na Administratora ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku, Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji obowiązków z niej wynikających, dotyczy to w szczególności przeprowadzania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w tym identyfikacji
  i weryfikacji tożsamości i bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych łączących Administratora z klientem, a także spełniania obowiązków raportowych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowych.

Źródło pochodzenia danych

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą – Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Administratorem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

Udostępnianie danych osobowych.

Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Administratora:

 • podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. art. 104 ust. 2 i art. 105 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe,
 • podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową na rzecz Administratora,
 • instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe,
 • biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,
 • podmiotom współpracującym z Administratorem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo sprostowania swoich danych,
 • prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o sposobie korzystania ze swoich praw dostępne są poniżej.

Pliki do pobrania
 • Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie
  danych osobowych
  Pobierz
 • Wniosek
  Pobierz
 • Oświadczenie klienta o wyrażeniu zgody na przeniesienie
  danych do innego administratora
  Pobierz
 • Polityka w zakresie monitoringu
  Pobierz
 • Klauzula informacyjna Biura Informacji Kredytowej
  Pobierz
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zależności od wykonywanych czynności:
 • Posiadacz rachunku, Kredytobiorca
  Pobierz
 • Pełnomocnik przedstawiciel ustawowy
  Pobierz
 • Kontrahenci - Reprezentant, Pełnomocnik
  Pobierz
 • Spadkobierca
  Pobierz
 • Użytkownik karty
  Pobierz
 • Poręczyciel, weksl, osoba dająca zabezpieczenie
  Pobierz
 • Współmałżonek osoby zaciągającej zobowiązanie
  Pobierz
 • Reprezentant osoba do kontaktu w umowie zarządca
  Pobierz

  Lokalizacja