Uniwersalny Kredyt Hipoteczny


Uniwersalny kredyt hipoteczny  możesz przeznaczyć na to, co tylko zechcesz.  Dzięki pieniądzom z kredytu możesz przybliżyć realizację odległych planów. Wygodny i bezpieczny kredyt, dzięki któremu zrealizujesz Swoje plany.


Uniwersalny Kredyt Hipoteczny to:
  • kredyt w PLN
  • oprocentowanie zmienne – stawka WIBOR 3M + marża Banku.
  • dowolny cel
  • okres kredytowania nawet do 15 lat,
  • maksymalna kwota kredytu – 60% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie,
  • finansowanie do 3 000 000 PLN


Informacje ogólne o Uniwersalnym Kredycie Hipotecznym


UWAGA: Ryzyko zmienności stóp procentowych!


Uniwersalny Kredyt Hipoteczny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 7,69% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 160 000 PLN, okres kredytowania: 179 miesięcy; gdy kwota kredytu stanowi powyżej 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem; oprocentowanie zmienne kredytu: 6,84% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy referencyjnej kredytu (stopa zmienna WIBOR3M: 2,34%) i marży Banku w wysokości 4,50%, obowiązującej po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 %); równa rata miesięczna: 1 428,42 PLN, łączna liczba rat: 179. Całkowity koszt kredytu wynosi: 101 383,31  PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 95 616,31 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 200,00 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku w Pakiecie Standardowym w całym okresie kredytowania wynosząca 2 148,00 PLN, koszt przeprowadzenia kontroli nieruchomości będącej zabezpieczeniem: 200,00 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia nieruchomości będącej zabezpieczeniem oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 261 383,31 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 26 stycznia 2022r. na reprezentatywnym przykładzie wyliczonym na dzień 04.11.2021r.

 

Wyżej podane informacje powinny być analizowane łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Bank przed zawarciem umowy o kredyt. Udzielenie szczegółowych informacji na temat kosztów kredytu i zasad jego spłaty jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu przez Bank oceny zdolności kredytowej konsumenta.

 


Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku 

i zapytaj o warunki kredytu najkorzystniejsze dla Ciebie.

    Lokalizacja