Strefa udziałowca


Zostań członkiem Banku Spółdzielczego w Sochaczewie i dołącz do grona jego współwłaścicieli

Członkowie Banku Spółdzielczego w Sochaczewie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.

KTO MOŻE ZOSTAĆ CZŁONKIEM Banku Spółdzielczego w Sochaczewie?

Członkiem Banku Spółdzielczego w Sochaczewie może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych,
a także osoba prawna. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie deklaracji w formie pisemnej. O przyjęciu członków decyduje Zarząd Banku w terminie miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.


CO TRZEBA ZROBIĆ aby zostać członkiem Banku Spółdzielczego w Sochaczewie?

 1. Złożyć deklarację członkowską w formie pisemnej w jednej z placówek Banku,
 2. Wpłacić wpisowe w kwocie 100,00 zł,
 3. Zadeklarować i wpłacić jeden udział członkowski, którego wysokość wynosi 500,00 zł.

JAKIE SĄ PRAWA CZŁONKÓW Banku Spółdzielczego w Sochaczewie:

Członkowie mają prawo:
 • brać udział w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich,
 • wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
 • otrzymać odpis Statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi,
 • uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
 • przeglądać rejestr członków,
 • oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jego dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.

Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku 
i złóż deklarację członkowską.


Dokumenty do pobrania
 • Statut Banku
  Pobierz
 • Druk deklaracji przystąpienia do Banku Spółdzielczego w Sochaczewie
  Pobierz
 • Druk wypowiedzenia /dokupienia udziałów
  Pobierz

  Lokalizacja