Wpływ zmienności stopy procentowej na wysokość raty kredytu opartego o zmienną stopę procentową.

W przypadku kredytów mieszkaniowych oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej wysokość raty kredytu zależy od stopnia zmienności tej stopy. Na oprocentowanie takich kredytów składa się suma stopy referencyjnej i indywidualnie ustalonej marży Banku. Tego typu kredyty oparte są o stopę referencyjną (WIBOR), w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie jest to stopa WIBOR 3M.

O ile marża Banku jest pozycją stałą i nie zmienia się przez cały okres trwania kredytu, stopa referencyjna (WIBOR) w przypadku malejących stóp rynkowych (decyzje Rady Polityki Pieniężnej) maleje, a w przypadku stóp rosnących, z czym mamy do czynienia obecnie ? rośnie.  Każdy wzrost podstawowych stóp procentowych w Polsce powoduje wzrost stopy referencyjnej, co z kolei przekłada się na wysokość raty kredytu, pozostającego do spłaty.


Fakt stosowania zmiennego oprocentowania kredytu niesie za sobą zatem ryzyko:

1.       zmiany kosztów obsługi zaciągniętego kredytu (wzrost lub spadek) w czasie obowiązywania umowy,

2.       wzrostu wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wzrostu wysokości kwoty zadłużenia,

3.       negatywnego wpływu na poziom dochodu.

 


W związku z tym wskazane jest, aby Kredytobiorca:

1.       zachował odpowiedni bufor dochodowy na wypadek pogorszenia się jego sytuacji dochodowej lub realizacji większych wydatków w związku z długim i bardzo długim okresem kredytowania,

2.       dokładnie planował wydatki oraz ? w miarę możliwości – gromadził wolne środki, które będą stanowiły margines bezpieczeństwa w przypadku pogorszenia się jego sytuacji dochodowej .

 


W przypadku pytań i /lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z wybraną Placówką naszego Banku.

Jednocześnie przypominamy, że kredyty gotówkowe i kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie oparte są o stałą stopę procentową, na których obsługę w okresie trwania kredytu nie ma wpływu zmienność stóp procentowych.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego Bank planuje wprowadzić od 01.01.2023 r. okresowo stałą stopę procentową także w przypadku długoterminowych kredytów mieszkaniowych.

Z prawa stosowania takiego oprocentowania będą mogli skorzystać Kredytobiorcy zarówno nowi, którzy taki kredyt zaciągną po 01.01.2023r, ale także Klienci już korzystający z długoterminowych kredytów mieszkaniowych opartych o zmienną stopę procentową.

    Lokalizacja