• 05 lutego 2021
  • 8:00

Nowe kody do „Tarczy finansowej PFR 2.0”

Informujemy, że w wyniku podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego ?Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm? przez Radę Ministrów w dniu 2 lutego 2021 r zwiększył się zakres kodów PKD biorących udział w Programie z 45 do 54. Dodatkowe kody dotyczą następujących branż:  

1) 46.42.Z

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;

2) 47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

3) 59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

4) 59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;

5) 59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

6) 59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

7) 85.59.A

Nauka języków obcych;

8) 93.12.Z

Działalność klubów sportowych;

9) 96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

PFR zamieścił na swojej stronie internetowej komunikat dotyczący interpretacji warunku prowadzenia działalności gospodarczej w ramach określonych kodów PKD objętych Tarczą Finansową PFR. 2.0.
PFR wyjaśnia, że:
1) w umowie subwencji finansowej przedsiębiorca składa oświadczenie, że na dzień: 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r. oraz złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej prowadził działalność gospodarczą w ramach kodów PKD zakwalifikowanych do Programu;
2) warunkiem udziału przedsiębiorcy w Programie jest:
a) posiadanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w każdej z trzech dat wskazanych w pkt 1, ujawnionych kodów PKD, które zostały objęte Programem, przy czym na każdą z tych dat może być to inny kod PKD mieszczący się w puli kodów dopuszczonych do Programu, oraz
b) faktyczne wykonywanie działalności gospodarczej w ramach kodów PKD objętych Programem;
3) poprzez faktyczne wykonywanie działalności gospodarczej we wskazanych kodach PKD należy rozumieć sytuację, gdy przedsiębiorca w sposób ciągły podejmuje się zorganizowanych czynności zarobkowych w ramach przedmiotu działalności gospodarczej mieszczącej się w tych kodach PKD oraz przedsiębiorca osiąga z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej we wskazanych kodach PKD istotną część swoich przychodów;
4) w sytuacji, gdy przedsiębiorca ujawnił w KRS albo CEIDG, kod PKD na poziomie wyższym niż podklasa, który obejmuje swoim zakresem dopuszczone do Programu kody PKD na poziomie podklasy, warunek prowadzenia działalności gospodarczej w ramach kodów PKD uznaje się za spełniony, z zastrzeżeniem, że przedsiębiorca faktycznie prowadzi działalność w ramach dopuszczonych do Programu kodów PKD na poziomie podklasy.

Jednocześnie PFR przypomina, że oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składane jest przez przedsiębiorcę pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę nieprawdziwego oświadczenia, PFR będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy subwencji finansowej oraz żądania zwrotu całej udzielonej przedsiębiorcy subwencji finansowej.

Pytania i odpowiedzi  przygotowane przez PFR dotyczące Tarczy Finansowej 2.0.

https://pfrsa.pl/dam/jcr:152ef253-9dce-4a43-aa44-95240f3dd8d0/qa_tarcza_finansowa_20.pdf

Więcej informacji o Tarczy na naszej stronie TUTAJ

    Lokalizacja