• 01 lipca 2021
  • 10:08

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

W dniu 24 czerwca 2021 r. w hotelu Chopin w Sochaczewie odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie.

W Zebraniu Przedstawicieli uczestniczyli delegaci wybrani przez Zebrania Grup Członkowskich, Rada Nadzorcza, Zarząd Banku, a także notariusz p. Jolanta Teresa Demczyszyn ? Stachowska, która sporządziła akt notarialny na okoliczność przyjęcia zmian Statutu Banku.

Swoją obecnością zaszczycił nas także Pan Artur Adamczyk ? Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., który pogratulował wyników finansowych organom Banku.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Ryszard Kuracki, który następnie wybrany został na Przewodniczącego Zebrania.  Sekretarzem Zebrania została p. Hanna Bargieł. Przewodniczący Zebrania odczytał listy gratulacyjne przesłane przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu oraz Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Zgromadzeni Delegaci zatwierdzili:

  1. sprawozdanie finansowe Banku za 2020 r.,
  2. Sprawozdania z działalności Banku za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
  3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2020 r. wraz z oceną stosowania w Banku Zasad ładu korporacyjnego,
  4. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie w 2021 r.,
  5. zmiany w Statucie Banku Spółdzielczego w Sochaczewie,

W trakcie Zebrania udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku, podzielono wypracowaną w ubiegłym roku nadwyżkę bilansową oraz ustalono najwyższą sumę zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć.

Zebranie Przedstawicieli toczyło się wg przyjętego porządku obrad. Podjęto wszystkie zaproponowane przez Zarząd Banku uchwały.

    Lokalizacja