• 25 marca 2022
 • 14:39

500+ dla obywateli Ukrainy

Od 26 marca 2022 r. obywatele Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko, mogą wnioskować o świadczenie 500+ przez system elektroniczny ZUS – Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie przyznawał i wypłacał świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ (tzw. 500+) obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutym 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Od 26 marca specjalny wniosek o 500+ w języku ukraińskim można składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Komu przysługuje 500+

500+ przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat:

 • obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który po 23 lutego 2022 r. przybył wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi,
 • obywatelce Ukrainy albo żonie obywatela Ukrainy, która po 23 lutego 2022 r. przybyła z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, a dziecko urodziło się w Polsce,
 • obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który zamieszkał w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które ubiega się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 • obywatelowi innego państwa (np. Polski), który na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Świadczenie 500+ przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o 500+ można złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS ? elektronicznego systemu ZUS.

Aby złożyć wniosek do ZUS, potrzebne są:

 • paszporty ? osoby składającej wniosek i dziecka lub inny dokumenty tożsamości, na podstawie których przekroczono granicę (jeśli wnioskujący je posiada)
 • zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL ? osobie składającej wniosek i dziecku
 • numer rachunku bankowego w Polsce
 • numer telefonu w Polsce i adres e-mail
 • orzeczenie polskiego sądu, jeśli wnioskujący jest opiekunem tymczasowym
 • dokument potwierdzający, że wnioskujący sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli jest taka sytuacja
 • dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce osoby wnioskującej, jeśli przybyła do Polski przed 24 lutego 2022 r.

Więcej informacji o 500+ dla obywateli Ukrainy

? 26 ??????? 2022 ???? ????????? ???????, ??? ?????????? ????? ??? ???????, ?????? ?????? ????? ?? ????????? ???????? 500+ ?? ????????? ??????????? ?????? (PUE) ? ??????????? ??????? ??????? ??????????? ??????????? (ZUS) ?????? ??????????? ??????????? (ZUS) ???????????? ?? ????????????? ???????? ?? ?????? ?? ????????? ?????? 500+? (?. ??. 500+) ?????????? ???????, ??? ???????? ??????? ? ??????? ?? ?????? ????? 23 ?????? 2022 ???? ? ??????? ? ???????? ?????. ??? ???????? ?????????? ????? ?? 500+ ??????????? ????? ????? ?????? ? ??????????? ????? ?? ????????? ??????????? ?????? (PUE) ??????? ??????????? ???????????

??? ??? ????? ?? 500+

500+ ???????????????? ?? ????? ????? ?? 18 ?????:

 • ??????????? ??????? ??? ?????? ? ???????? ?????????? ???????, ???? ????? 23 ?????? 2022 ???? ?????? ?? ??????? ? ??????? ?? ?????? ? ??????? ? ???????? ?????;
 • ?????????? ??????? ??? ??????? ??????????? ???????, ??? ????? 23 ?????? 2022 ???? ??????? ?? ?????? ? ??????? ? ??????? ? ???????? ????? ?? ???????? ?????? ? ??????;
 • ??????????? ??????? ??? ?????? ? ???????? ?????????? ???????, ???? ???????? ? ?????? ?? 24 ?????? 2022 ????, ??? ??????, ???? ?????????? ?????, ??????? ? ??????? ?? ?????? ????? 23 ?????? 2022 ???? ? ??????? ? ???????? ?????;
 • ??????????? ????? ?????? (?????????, ??????), ???? ?? ???????? ??????? ?????????? ???? ???????? ????? ??? ???????, ??? ? ???????????? ??????? ?? ??????? ? ??????? ?? ?????? ????? 23 ?????? 2022 ???? ? ??????? ? ???????? ?????.

???????? 500+ ????????????? ? ??????? 500 ?????? ?? ?????? ?? ??????.

?? ?????? ?????

????? ?? 500+ ????? ?????? ???? ? ??????????? ????? ?? ????????? ??????????? ?????? (PUE) ??????? ??????????? ??????????? (ZUS) ? ??????????? ??????? ZUS.

???? ?????? ????? ?? ZUS, ??? ?????? ????????:

 • ???????? ? ?????, ??? ????? ?????, ?? ??????, ??? ???? ?????????, ?? ??????????? ?????, ?? ???????? ???? ???? ????????? ????? (???? ?????, ??? ????? ?????, ?? ???)
 • ??????? ??? ??????? ?????????? ????????????????? ?????? PESEL ? ?????, ??? ????? ?????, ?? ??????
 • ????? ???????????? ??????? ? ??????
 • ????? ???????? ? ?????? ?? e-mail
 • ????????? ?????????? ????, ???? ?????, ??? ????? ?????, ? ?????????? ????????
 • ????????, ???? ???????????, ?? ?????, ??? ????? ?????, ???????? ????????????? ????? ??? ???????, ???? ???? ???????? ??? ?????
 • ????????, ???? ??????????? ?????????? ??????????? ?? ?????? ?? ????? ????? ? ?????? ?????, ??? ????? ?????, ???? ???? ??????? ?? ?????? ?? 24 ?????? 2022 ????.

?????????? ??? 500+ ??? ???????? ???????

  Lokalizacja