• 23 czerwca 2022
 • 16:13

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

Dnia 21 czerwca 2022 r. w hotelu Chopin w Sochaczewie odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. W tym roku Zebranie miało charakter również wyborczy, gdyż dobiegła końca kadencja dotychczasowego składu Rady Nadzorczej.

W Zebraniu Przedstawicieli uczestniczyli Delegaci wybrani przez Zebrania Grup Członkowskich, Rada Nadzorcza, Zarząd Banku. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście:

 1. Dariusz Muszyński ? Biegły Rewident, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu.
 2. Wioletta Mikołajczyk ? Dyrektor ds. Współpracy Zrzeszeniowej, Bank BPS S.A.

Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu Przemysław Gabrusewicz i Prezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS Sławomir Czopur oraz Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Krystyna Majerczyk-Żabówka ze względu na brak możliwości pogodzenia udziału w Zebraniu Przedstawicieli z obowiązkami służbowymi przesłali do Banku listy, w których wyrazili słowa uznania dla organów Banku Spółdzielczego w Sochaczewie za zaangażowanie włożone w rozwój i umacnianie sektora bankowości spółdzielczej na rynku usług finansowych.

Zebranie Przedstawicieli poprowadził Ryszard Kuracki – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który powitał Zarząd, Radę Nadzorczą, zaproszonych gości i przybyłych Delegatów.  Podczas obrad zgromadzeni Delegaci zatwierdzili:

 1. Sprawozdanie z działalności Banku  Spółdzielczego  w  Sochaczewie  w  2021 r.
 2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku  zawierające Sprawozdania Komitetu Audytu za 2021 r.
 3. Ocenę stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2021 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą.
 4. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania
  w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2021 r.
 5. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 r.
 6. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej BS w Sochaczewie w 2022 r.

Zebranie Przedstawicieli dokonało również zmiany statutu Banku w zakresie rozszerzenia katalogu czynności bankowych o wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania.

W trakcie Zebrania udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku, podzielono wypracowaną w ubiegłym roku nadwyżkę bilansową, ustalono najwyższą sumę zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć oraz udzielono zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Banku.

Tegoroczne Zebranie dokonało także wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, obejmującą lata 2022 ? 2026.

W skład Rady Nadzorczej weszli:

Bargieł Hanna

Dobrzyńska Wanda

Felczak Krystyna

Kubiak Janusz

Kuracki Ryszard

Rozdżestwieńska Lucyna

Sokołowska Teresa

Wosik Jan

Zebranie Przedstawicieli przebiegło się według zaplanowanego porządku obrad. Wszystkie zaproponowane przez Zarząd Banku uchwały zostały przyjęte przez zgromadzonych Delegatów.

  Lokalizacja