• 28 lipca 2022
 • 17:38

Informacja w zakresie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego

Bank wyjaśnia, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 Lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: Ustawa) Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych ma możliwość  zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „ustawowe wakacje kredytowe”.

  USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE

Na wniosek Kredytobiorcy w ramach  ustawowych wakacji kredytowych przysługuje Kredytobiorcy zawieszenie spłaty kredytu w następujących  okresach:

 • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

W trakcie zawieszenia spłaty kredytu wszelkie wnioski i dyspozycje składane przez Kredytobiorcę dotyczące kredytu, w związku z faktem zawieszenia jego spłaty, nie mogą być przez Bank realizowane;

W okresie zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu;

Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.

Preferowana forma składania wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego:

 1. osobiście w Placówce Banku (wymagana obecność co najmniej jednego kredytobiorcy),
 2. drogą mailową (na dedykowaną skrzynkę e-mail: wakacjekredytowe@bssochaczew.pl), wyłącznie gdy załączony wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym kredytobiorcy,
 3. drogą pocztową na adres Banku.

W związku z możliwością złożenia wniosku przez jednego kredytobiorcę wniosek musi zawierać oświadczenie o treści: „Działam w porozumieniu oraz za zgodą pozostałych kredytobiorców.”.

UWAGA: Skorzystanie z ustawowych wakacji kredytowych jest autonomiczną decyzją kredytobiorcy i za ewentualne jej negatywne skutki Bank nie ponosi odpowiedzialności.

INFORMACJA O RYZYKACH

 1. W wyniku zastosowania ustawowych wakacji kredytowych okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu.
 2. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.
 3. W związku z wydłużeniem okresu kredytowania w wyniku zastosowania ustawowych wakacji kredytowych istnieje ryzyko wyższego kosztu obsługi kredytu w przyszłości, z uwagi na fakt że długoterminowy Kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oznacza to, że nie jest możliwe określenie oprocentowania kredytu jakie będzie obowiązywało w okresie kredytowania, wydłużonym o okres ustawowych wakacji kredytowych. Ryzyko zmiennej stopy procentowej dotyczy kredytów oprocentowanych wg zmiennej stopy.

Zmienna stopa procentowa jest sumą marży oraz wskaźnika referencyjnego. Stopa oprocentowania zmienia się w zależności od zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR.

Rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch części – kapitałowej i odsetkowej. W przypadku kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej odsetkowa cześć raty kredytu może ulegać zmianom w zależności od aktualnej wysokości wskaźnika referencyjnego. Oznacza to, że zmienne oprocentowanie kredytu niesie ze sobą ryzyko zmiany kosztów obsługi kredytu (wzrost lub spadek) w czasie obowiązywania umowy, zatem przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu Kredytobiorca powinien wziąć pod uwagę długoterminowy trend na rynku finansowym oraz uwzględnić możliwość zmiany stóp procentowych.

Każda zmiana stopy procentowej wpływa na wysokość (wzrost lub spadek) kosztów obsługi kredytu. Wzrost stopy procentowej powoduje, że wzrasta wysokość odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokość kwoty zadłużenia

Ponadto Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z:

– komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. ryzyka stopy procentowej: Komunikat_UKNF_dot_ryzyka_stop_procentowych_73678.pdf oraz

– Publikacją dot. ryzyka stopy procentowej: ttps://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych_73575.pdf

Pliki do pobrania:

WNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO

ODSTĄPIENIE OD WNIOSKU

  Lokalizacja