Gwarancja FG POIR – BIZNESMAX

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie na podstawie umowy o współpracy zawartej między Bankiem BPS S.A. i zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji FG POIR (BIZNESMAX).

Podstawowe parametry gwarancji FG POIR (BIZNESMAX):

 • gwarancje dla Klientów z sektora MŚP,
 • forma pomocy publicznej: pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna,
 • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych,
 • wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu,
 • maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln EUR,
 • brak opłaty prowizyjnej na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji,
 • cel kredytu: sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego,
 • okres gwarancji: do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń zw. z pomocą publiczną,
 • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy,
 • możliwość finansowania projektu inwestycyjnego o charakterze proekologicznym,
 • możliwość uzyskania dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach dotacji z BGK (pomoc de minimis)

  Lokalizacja