Informacja o Agencie Ubezpieczeniowym

Informacja o Agencie Ubezpieczeniowym

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń Bank Spółdzielczy w Sochaczewie informuje, że:

1. jest agentem ubezpieczeniowym wykonującym działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

    • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.
    • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
    • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
    • Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
    • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

2. został wpisany przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru agentów ubezpieczeniowych pod numerem: 11244823/A. Rejestr agentów ubezpieczeniowych znajduje się na stronie KNF: https://rpu.knf.gov.pl,

3. jako agent ubezpieczeniowy działający na podstawie umów agencyjnych zawartych z powyższymi zakładami ubezpieczeń, otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji uwzględnionej w składce ubezpieczeniowej,

4. nie posiada akcji ani udziałów wymienionych powyżej zakładów ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu, jak również zakłady ubezpieczeń, z którymi Bank Spółdzielczy w Sochaczewie zawarł umowy agencyjne nie posiadają akcji i udziałów Banku Spółdzielczego w Sochaczewie, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników,

5. Klienci mają możliwość: złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Szczegółowe zasady dotyczące składania reklamacji w Banku Spółdzielczego w Sochaczewie dostępne są na stronie www. Banku w zakładce ?Informacja o trybie zgłaszania i rozpatrywania skarg i reklamacji? oraz zostały uregulowane w Ogólnych/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.

 

  Lokalizacja